Hạnh phúc

0kho

Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ: Tôi muốn hạnh phúc.

Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: Tôi.

Nhà sư bảo:

  • " Hãy bỏ cái tôi đi ".

Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ Muốn và bảo:

  • " Hãy bỏ tham muốn đi ! Và bây giờ ông đã có hạnh phúc" .

Hạnh phúc của Đạo Phật ''ngộ'' thiệt !

Người đời thì ''lượm vô '' mới hạnh phúc . Người tu Phật thì phải "bỏ ra" mới hạnh phúc. Khác là vậy !.

Sưu tầm